Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

 Traduire en français

 

 

Scurt istoric

 

Boierul Preda Brancoveanu, acest om care se născuse sub semnul lemnului sfânt, a ordonat pe la începutul secolului XVII construirea Manastirii Dintr-un Lemn (aproape de Jud. Rm. Valcea). Mănăstirea a fost numită astfel fiindcă si trupul si sufletul ei au fost făcute din acelasi lemn sfânt: un stejar secular care adăpostise într-o scorbură icoana Maicii Domnului, tot din lemn, după cum spune legenda.

Mănăstirea Brâncoveanu, situată pe malul râului Sâmbăta, la poalele muntilor Făgărasi, îsi începe isoria tot cu o bisericută din lemn. Construită în anul 1654 din ordinul

 

 

aceluiasi boier, Preda Brâncoveanu, care fusese cu sigurantă atins de mâna Fecioarei si hărăzit a fi ctitor de locuri sfinte, acea bisericută devine o falnică mănăstire zidită în piatră si cărămidă, prin grija lui Constantin Brancoveanu – domnul Tarii Românesti între anii 1688-1714.

Era prin anii 1696. De atunci si până în zilele anului 2006, pe care acum îl parcurgem, sfântul locas nu a încetat de a juca pe scena istoriei atat un important rol social cât si unul pur religios, de reculegere, meditatie si rugăciune pentru sihastri de rit ortodox.

Mergând cu gândul înapoi, spre acele vremuri tulburi în care Transilvania trecuse în puterea imperiului habsburgic, auzim din noaptea timpului gemete; este spiritualitatea românilor care au suferit socuri nemeritate: catolicismul ameninta obstea ortodoxă. Domnul Constantin Brancoveanu, încercând să tină piept cuceritoriilor austro-ungari care doreau să impună catolicizarea Transilvaniei, a transformat mănăstirea într-un vritabil scut de apărare. Ea devine acel loc deschis tuturor credinciosilor ortotocsi, de unde crestea si se hrănea, cu credintă si unire, zidul viu, unicul bastion posibil în fata persecutiilor la care căzuse victimă populatia autohtonă. In timpul acelor vremuri de prigoană multe mănăstiri si biserici ortodoxe au fost distruse din pricina refuzului lor de a trece la uniat.  Dar, ca prin minune, Mănăstirea Brâncoveanu a rămas în picioare atâta vreme cât a rămas viu si ctitorul ei.

După o perioadă de aproximativ 70 de ani după decapitarea Domnitorului Brancoveanu de catre turci (1714), la cererea administratiei catolice de la Viena, mănăstirea a fost dărâmată (1785), rămânând doar ruinele bisericii vechi.

 

Restaurările

 

Au trebuit să treacă peste 140 de ani până când IPS Nicolae Bălan, a restaurat mănăstirea Brâncoveanu. Această primă restaurare, sprijinită material si de familia regală, a avut loc între anii 1927-1936, sfintirea bisericii având loc în 1946. Asa se face că printre picturile murale, alături de Sfintii Martiri Brâncoveni[1] apare si chipul regelui Mihai I.

            Cea de-a doua mare restaurare este datorată IPS Antonie Plamadeală, care a refăcut mănăstirea între anii 1984 – 1990, transformând-o într-un palat deschis tuturor iubitorilor de calm, de pace, de frumusete si curătenie sufletească.

Curtea mănăstirii este largă, primitoare, dar trebuiesc repectate conditiile minime de tinută. In fata portii masive de stajar sculptat, pe un scaun, stă un calugar bătran care ne examinează atent, înainte de a ne tria: “dumneata trebuie să-ti pui vestmântul aista”. Are pentru femeile în minijupă si pentru barbatii în sort sau în bermude, un fel de fustanelă neagră cu dungi albe, care se înfasoară pe după talie. Astfel echipati pătrundem în curtea largă, străjuită de flori multicolore.

 

 

 

 

Si unde să te îndrepti mai întâi? Spre fântâna « Izvorul Tămăduirii », care este cea mai veche constructie păstrată din vechea mănăstire? Spre Foisorul Spovedaniei, acea bijuterie de lemn care ascunde într-un delicat motiv floral vulturul brâncovenesc, cel care tine crucea în cioc si care atinge cu o aripă luna si cu cealaltă, soarele? Sigur, vei ajunge si acolo, dar mai întâi uită-te spre toaca de fier si de lemn cu vechiul clopot, asezată aproape de Biserica veche, care adăposteste chiar sub acoperisul ei, cu formă octogonală, o superbă pictură murală : « Adormirea Maicii Domnului ». Biserica veche te îndeamnă să privesti către ferestrele si culoarele boltite în stil bizantin, cu coloane de marmură roz-bej împodobite cu stucaturi de finete si bun gust. Te aflii pe latura dinspre sud a mănăstirii, unde vei întâlni o clădire cu acoperisuri etajate, cu turnuri si cu “ochii brâncovenesti”, curiosi si discreti deopotrivă.

Pe latura vestică dacă parcurgi culoarul de marmoră, ai să-l vezi  pe Constantin Brancoveanu, care tine cu mare grijă, Mănăstirea în mâini. Mai departe putin îl vei vedea pe Nicolae Bălan, primul mare restaurator, iar pe peretele din dreapta, chipul celui de-al doilea mare restaurator, Antonie Plămădeală, ambele realizate în mozaic mărunt, frumos colorat, fără stridentă. Tot pe această latură vei întâlni si mormântul în marmură albă al IPS Antonie, si o cruce de lemn.

Muzeul mănăstirii – adăpostit la mansarda dinspre sud a cladirii principale - este deosebit de bogat, grupând covoare vechi, picturi pe lemn dar mai ales pe sticlă, o valoroasă colectie numismatică, costume preotesti vechi, obiecte de cult ortodox dar si romano-catolic, anglican si evanghelic, carti vechi “100 de volume din sec. al XV-lea, peste 100 de volume din sec. XVI si mult peste 100 de volume din sec. XVIII”, după cum marturisea IPS Antonie Plămădeală, care a si donat Bibliotecii Manastirii 20 000 de volume si o colectie rară de scrisori apartinând unor scriitori celebri: Arghezi, Bogza, Sadoveanu, Dumitru Stăniloae, Nicolae Steinhardt, Cioran,... 

 

Academia de la Sâmbăta de Sus

 

 

 La numai câtiva pasi de Mănăstirea Brâncoveanu a fost construită o impunătoare institutie: Academia de la Sâmbăta de sus, inaugurată la 15 august 2003, care poartă hramul “Adormirii Maicii Domnului”.  Tot lui Antonie Plămădeală îi datorăm si acest minunat loc de studiu si reculegere, pe al cărui frontispiciu stă scris: “Academia de la Sâmbata de Sus - Spiritualitate, cultură, artă, stiintă”. El cuprinde, în afara celor 70 de camere, si un mare amfiteatru de 150 de locuri unde se tin conferinte a căror tematică este axată pe cultură, cu tot ce cuprinde ea: stiintă, religie, arte, ... Antonie Plămădeală, de la a cărui plecare la cer se împlineste curând anul, scria: “Semnul meu rămâne Academia de la Sâmbăta”.

Nu am urcat impresionanta scară de marmură albă, care ducea spre aulă, desi nimeni nu m-ar fi împiedicat să o fac. Am zăbovit însă în holul clădirii unde am admirat o expozitie temporară (?) de o imensă valoare si frumusete: icoane de argint, icoane pe sticlă si un impresionant tablou (ulei pe pânză), al cărui titlu si autor nu le-am putut afla, din păcate.  Chipul acelui Crist modern, în cămasa lui albă, priveste spre cer, aproape cu repros  si ne arată, îi arată, mâinile legate.

 

 

 

Parcă acum stă să vorbească, iar buzele strânse sunt gata să se deschidă ca să întrebe: “De ce m-ai înviat, Doamne, dacă mi-ai legat apoi mâinile?”

 

Antonia Iliescu

6 august 2006

 

 


[1] C-tin Brancoveanu si fiii săi, alături de ginerele său, au fost trecuti in rândul Sfintilor Martiri Brancoveni, pomeniti în ziua de 16 august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monastčre Brancoveanu de Sambata d’en Haut

 

    

 

Bref historique

 

            Le seigneur Preda Brancoveanu, cet homme qui était né sous le signe du bois saint, a ordonné, au début du XVII-e sičcle, la construction du Monastčre « D’un Seul Bois » (prčs du district Ramnicu Valcea). Le monastčre fut ainsi appelé car son corps et son esprit furent taillés du męme bois saint : le chęne séculaire qui avait abrité dans son creux l’icône de la Mčre de Dieu, faite en bois, comme dit la légende.

            Le Monastčre Brancoveanu, sis sur le bord de la rivičre Sambata, aux pieds des montagnes Fagarasi, commence son histoire toujours avec une petite église en bois. Bâtie en l’an 1654 par l’ordre du męme seigneur, Preda Brancoveanu, qui avait sűrement été atteint par la main de la Vierge et voué ŕ ętre bâtisseur de lieux saints, cette petite église devint un

 

 

magnifique monastčre, bâti en pierre et brique, par le soin de Constantin Brancoveanu – le monarque du Pays Roumain, entre les années 1688-1714.

            C’était vers l’an 1696. Depuis lors et jusqu’ŕ ce jour de l’an 2006, toujours en cours, le saint lieu n’a pas cessé de jouer sur la scčne de l’histoire un important rôle tant social que purement religieux, de recueillement, méditation et pričre pour les ermites de rite orthodoxe.

            En allant en arričre, vers ces temps troubles oů la Transylvanie avait passé sous l’emprise du pouvoir habsbourgeois, nous entendons des gémissement venant de la nuit des temps ; c’est la spiritualité des roumains qui souffraient des injustices non méritées : le catholicisme menaçait le peuple orthodoxe.

            Ce fut le monarque Constantin Brancoveanu, qui, en essayant de faire front aux conquérants austro-hongrois qui voulaient imposer de force le catholicisme au pays de Transylvanie, transforma le monastčre en un véritable bouclier. Il devint ainsi ce lieu ouvert ŕ tous les croyants orthodoxes, oů, un mur vivant, de foi et d’union, poussait comme unique bastion possible devant les persécutions auxquelles les autochtones étaient soumis.

            Pendant ces temps d’oppressions, de nombreux monastčres et églises orthodoxes furent détruits ŕ cause de leur refus de passer ŕ l’uniate.  Mais, comme par enchantement, le Monastčre Brancoveanu resta debout autant de temps que son défenseur resta vivant.

            Aprčs environ 70 ans depuis la décapitation de Constantin Brancoveanu par les turques, en 1714, le monastčre fut abattu presque entičrement, seules les ruines de l’ancienne église demeurčrent comme unique témoin.

 

Les restaurations

 

Il a fallu que 140 ans s’écoulent jusqu’ŕ ce que le Msg. Nicolae Balan, restaure le Monastčre Brancoveanu. Cette premičre restauration, soutenue par la famille royale, a eu lieu entre 1927 et 1936, les bénédictions ayant lieu en 1946. Parmi les peintures murales, ŕ côté des Saints Martyrs Brancoveni[1] apparaît aussi le roi Michel I de Roumanie.  

La deuxičme grande restauration est due au Msg. Antonie Plamadeala, qui a reconstruit le Monastčre entre les années 1984 et 1990, en le transformant en véritable palais ouvert ŕ tous les amoureux des lieux calmes, de paix, de beauté et de pureté spirituelle.

La cour du Monastčre est large, accueillante, mais il faut qu’on respecte les conditions minimales de la tenue vestimentaire. Devant une porte massive en chęne, joliment sculptée, un vieux moine assis sur une chaise nous examine attentivement, avant de nous trier : « vous devez mettre ce vętement-ci». Il s’agit des gens en minijupe, en short ou en bermudas auxquels il tend une sorte de jupe longue jusqu’aux chevilles, de couleur noire avec des rayures blanches, qui s’enroule autour de la taille. Ainsi équipés, nous pénétrons dans la cour large bordée par des fleurs multicolores.

 

 

 

Mais oů faut-il aller d’abord ? Faut-il aller vers la fontaine « La Source de la Guérison ? », qui est la plus ancienne pičce gardée de l’ancien monastčre ? Ou vers le « Pavillon de la Confession », ce bijou en bois qui cache dans un délicat motif floral l’aigle brancovénien, qui tient la croix dans son bec et qui touche de l’une de ses ailes la lune et de l’autre, le soleil . Tu y arriveras, sűrement, mais d’abord regarde vers le petit kiosque qui abrite la vieille cloche, sis tout prčs de la Vieille Eglise, ayant sous son toit de forme octogonale une superbe peinture murale : « L’Assomption de la Vierge Marie ». La Vieille Eglise te pousse ŕ regarder les fenętres et les couloirs voűtés, en marbre rose beige, embellis par des fins stucages de bon goűt. Tu te trouves maintenant du côté sud du monastčre, oů tu rencontres un édifice avec des toits en étages et des tours portant de magiques « yeux brancoviens », curieux et discrets ŕ la fois.

Sur le côté ouest, en parcourant le couloir de marbre, tu verras Constantin Brancoveanu tenant, avec un soin particulier, entre ses mains, Le Monastčre. Un peu plus loin, tu verras dessiné par une mosaďque délicatement colorée, Nicolae Balan, le premier grand restaurateur. Sur le mur du côté droit, tu verras la stature du deuxičme grand restaurateur, Antonie Plamadeala. Quelques mčtres plus loin, tu trouveras le tombeau en marbre blanc du Msg. Antonie Plamadeala et une croix en bois.

Le Musée du Monastčre – installé ŕ la mansarde du côté sud de l’édifice principal – est particuličrement riche, groupant de vieux tapis, peintures sur bois et surtout sur verre, une valeureuse collection numismatique, des costumes anciens des prętres, des objets de culte orthodoxe mais également de culte romano catholique, anglican et évangélique, de vieux livres « 100 volumes du XV-e sičcle, plus de 100 volumes du XVI-e sičcle et beaucoup plus de 100 volumes du XVIII-e sičcle », selon le témoignage de Antonie Plamadeala, qui a fait un don extręmement généreux ŕ la Biblithčque du Monastčre : 20 000 volumes et une collection rare de lettres appartenant ŕ des écrivains roumains célčbres:  Arghezi, Bogza, Sadoveanu, Dumitru Stăniloae, Nicolae Steinhardt, Cioran,...  .

 

L’Académie de Sâmbăta d’en Haut

 

 

A quelques pas seulement du Monastčre, fut construite une imposante institution: l’Académie de Sambata d’en Haut, inaugurée le 15 aoűt 2003, et dont la fęte patronale est l’Assomption de la Vierge Marie. C’est toujours ŕ Antonie Plamadeală qu’on doit ce magnifique lieu d’études et recueillement, au frontispice duquel on peut lire : « L’Académie de Sambata d’en Haut – Spiritualité, culture, art, sciences ». Il comprend, en dehors de ces 70 chambres avec une vue féerique vers les Fagarasi, un grand amphithéâtre de 150 places oů l’on tient des conférences dont les thématiques sont axées sur la culture, avec tout ce qu’elle peut comprendre : science, religion, arts,… Antonie Plămădeală, mort il y a bientôt un an, écrivait : « Mon signe reste l’Académie Sambata ».

Je n’ai pas monté le somptueux escalier en marbre blanc, qui menait vers l’amphithéâtre, quoique personne ne m’aurait empęchée de le faire. Par contre, je me suis attardée un peu plus dans le hall du bâtiment, oů j’ai admiré une exposition temporaire ( ?) d’une immense valeur et beauté : des icônes en argent, des icônes sur verre et un impressionnant tableau (huile sur toile), dont le titre et l’auteur étaient malheureusement absents. Le visage de ce Christ moderne, en chemise blanche, regarde vers le ciel, avec une sorte de reproche. Il nous montre, Il lui montre ses mains liées.  

 

 

 

Il semble vouloir parler et ses lčvres serrées sont prętes ŕ s’ouvrir pour poser une question, peut-ętre celle-ci : « Pourquoi, mon Dieu, m’a tu ressuscité, si tu m’a lié les mains ? »

 

Antonia Iliescu

6 aoűt 2006

 


[1] C-tin Brancoveanu, ses fils et son gendre furent sanctifiés en passant au rag des Saints Martyrs Brancoveni, cités au jour de 16 aoűt.